ການສຶກສາ

Aout 2014-2015

Province de Champassak - Laos

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມຮັ່ງມີໃນປະເທດນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທີ່ຈະປະທັບໃຈ ຄອບຄົວ, ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ປະເຊີນຫນ້າຕໍ່ການຢູ່ລອດ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຕໍ່ການສຶກສານໍາໄປສູ່ການຣຽງຣອ້ງຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານີ້, ສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາຈະສ້າງໂຄງການໃຫມ່ທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມການສຶກສາແລະຊີວິດຂອງນັກຮຽນເຊັ່ນການປັບປຸງໂຮງຮຽນ, ການເປີດຫ້ອງຮຽນໃຫມ່, ສະຫນອງປຶ້ມແບບຮຽນແລະອຸປະກອນເຊັ່ນອຸປະກອນກິລາ. ...

ທີ່ຂອງໂຄງການ

ໂຄງການລ້າສຸດ

ພອ້ມທີ່ຈະຊວ່ຍເຫຼືອ

ບໍລິຈາກ