ກະສິກໍາການປູກເຫັດ

Janvier 2011-2015

Province de Vientiane - Laos

ການກໍ່ສ້າງແລະການຄຸ້ມຄອງກະສິກໍາການປູກເຫັດໃນວຽງຈັນ, ສົບຜົນສໍາເລັດການພັດທະນາຊ່ອງທາງທີ່ແຕກຕ່າງຂອງການຜະລິດແລະການກະຈາຍການຄັດເລືອກ, ການບັນຈຸແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງພະນັກງານໃນວິທະຍາໄລກະສິກໍາ "ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ" ໃນກຸງເທບຢູ່ປະເທດໄທ.

ທີ່ຂອງໂຄງການ