ການສືບພັນທາງທໍາມະຊາດແລະທາງການຖຽມຂອງສາຍພັນປາໃນແມ່ນ້ໍາຂອງ, ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງແລະການລົງຂາຍຂອງປາຊະນິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂຄງການອັນຍິ້ງໃຫ່ຍຂອງພວກເຮົາມັນເປັນໂຄງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ສັງຄົມ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພວກທ່ານພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດສ້າງໂຄງການນີ້ຂື້ນມາໄດ້ ຈຸດປະສົງຂອງອົງການຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນນີ້ຄເປັນຈິງໂດຍການສ້າງກະສິກໍານີ້ຂື້ນມາ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍຊາວບ້ານແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາ ໂຄງການນີ້ຈະທໍາລາຍການໂດດດ່ຽວຂອງຄອບຄົວທັງຫມົດເພື່ອສະຫນອງການໃຫ້ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດທີ່ແທ້ຈິງໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ບູລິມະສິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສະຫນອງວຽກເຮັດງານທໍາແລະສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດັ້ງເດີມສໍາລັບລຸ້ນທີ່ຈະຕໍ່ມາແຕ່ກໍຍັງອະນຸລັກຮັກສາຊະນິດພັນປາເພື່ອບໍ່ໄຫ້ດັບສູນໄປ.

ທ່ານ Franck S. ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການແລະວິຊາຊີບແລ້ວເພື່ອຈະສ້າງໂຄງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.

ໂຄງການນີ້ຈະໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການໃນສປປລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 40 ກມ. ພວກເຮົາມີ ທີ່ດິນແລ້ວສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະສະຫນອງໃຫ້ມີໄຟຟ້າແລະທັນທີທີ່ມີຄອງຊົນລະປະທານ.

ພວກເຮົາໄດ້ວ່າງແຜນໄວ້ວາຈະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການໃຫ້ອາຫານໃຫມ່ເພື່ອປາເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນອາຫານປະເພດແມງໄມ້ເປັນຝຸ່ນໄດ້.