ກະສິກໍາປາ

ເດືອນທັນວາ 25, 2013

ກະສິກໍາປາແມ່ນໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາຈຸດປະສົງທຳອິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດແລະໄຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າໂອກາດເພີ່ອອອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າແລະກຸ້ມຕົນເອງ...